Miljöpolicy

Det är viktigt för oss att reducera vår miljöpåverkan till ett minimum. 

Denna målsättning genomsyrar vårt arbetssätt och ger tydligt miljöfokus i vår företagsfilosofi. Vi har aktivt tagit ställning för att skapa harmoni mellan miljö och företagande.

För att leva upp till vår miljöpolicy ska Svenska Allen & All-Print:

  • Följa nationella och internationella bestämmelser och riktlinjer
  • Kontinuerligt förbättra våra processer vid hantering av farliga ämnen
  • Begränsa vår påverkan på luften och reducera förbrukningen av naturresurser
  • Ta hänsyn till miljökrav i våra lösningsförslag
  • Eftersträva lösningar med mindre miljöpåverkan
  • Sträva mot att erbjuda produkter som är enklare att återvinna
  • Löpande utbilda vår personal i miljöfrågor
  • Verka för att kunderna använder våra produkter på det mest miljövänliga sättet.